Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AIRSTOP.CZ, s.r.o.

 

AIRSTOP.CZ, s.r.o.
cestovní agentura
Lublaňská 40
120 00 Praha 2

 

 1. Obecná ustanovení, předmět smlouvy

Společnost AIRSTOP.CZ, s.r.o. (dále jen „zprostředkovatel“) je cestovní agenturou, která zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří - pořadatelů (dále jen „pořadatel“). Zprostředkování prodeje zájezdu provádí zprostředkovatel na základě smlouvy o zprostředkování prodeje zájezdů, letenek, ubytování a/nebo jiných služeb cestovního ruchu (dále jen „služba“) uzavřené s pořadatelem. Pořadatel je řádně pojištěn proti úpadku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele (dále jen „VOP“) upravují (i) podmínky, za kterých zprostředkovatel zprostředkovává prodej služby nabízené pořadatelem, (ii) postup při objednání služby a (iii) podmínky uzavření a vzniku cestovní smlouvy mezi pořadatelem a osobou uvedenou v cestovní přihlášce/smlouvě (dále jen „přihláška“) jako objednávající (dále jen „objednávající“) a/nebo osobou, v jejíž prospěch bude cestovní smlouva uzavřena (dále jen „zákazník“; v těchto VOP dále jen „cestovní smlouva“). Za dodržení povinností uvedených v VOP však plně odpovídá objednávající.

Zprostředkování prodeje služby poskytované pořadatelem je charakterizována zejména závazkem zprostředkovatele zprostředkovat uzavření cestovní smlouvy mezi pořadatelem a zákazníkem, jejímž předmětem bude poskytnutí služby pořadatelem - služby vybrané zákazníkem a uvedené v přihlášce. Zprostředkovatel uzavírá při zprostředkování služby pořadatele cestovní smlouvu jménem pořadatele, pro kterého je služba zprostředkována. Smluvními stranami cestovní smlouvy jsou pořadatel a zákazník.

Vzájemná práva a povinnosti pořadatele a zákazníka z cestovní smlouvy se řídí Všeobecnými podmínkami (platebními a cestovními podmínkami) pořadatele (dále jen „podmínky pořadatele“) a přihláškou. Vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele a zákazníka upravující zprostředkování prodeje služby se řídí VOP a přihláškou.

 

 1. Objednání služby

2.1. Objednávka služby

Zákazník provádí objednávku služby (vše dále jen „objednávka služby“) (i) buď prostřednictvím vyplnění on-line formuláře na internetových stránkách zprostředkovatele (www.airstop.cz) a jejím následným odesláním (dále jen „on-line objednávka“) (ii) telefonicky konzultací s operátorem zprostředkovatele (dále jen „telefonická objednávka“) nebo (iii) osobně v kanceláři zprostředkovatele (dále jen „osobní objednávka“). Objednávka služby je v každém případě nezávazná. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo objednávku služby i bez odpovědi zákazníkovi odmítnout, a to zejména tehdy, obsahuje-li objednávka služby neúplné, nesprávné nepravdivé a/nebo rozporuplné údaje.

 

2.2. Potvrzení objednávky služby

 

2.2.1 On-line objednávka, telefonická objednávka

Po odeslání on-line objednávky nebo po učinění telefonické objednávky zašle zprostředkovatel zákazníkovi elektronickou poštou (e-mailem) přihlášku k objednané službě a pokyny týkající se placení úhrady služby zákazníkem (dále jen „pokyny k platbě“), popř. další dokumenty. Zákazník je povinen veškeré údaje uvedené v přihlášce, v pokynech platby, popř. v dalších dokumentech zaslaných zprostředkovatelem zákazníkovi řádně zkontrolovat. Zprostředkovatel neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou zákazníkovi uvedením nesprávných údajů v přihlášce.

Po zkontrolování přihlášky a pokynů k platbě, popř. dalších dokumentů zaslaných zprostředkovatelem zákazníkovi podepíše zákazník přihlášku a zašle ji faxem na fax. číslo uvedené v přihlášce nebo naskenovanou elektronickou poštou (e-mailem) zpět zprostředkovateli. Přihlášku je povinen podepsat výlučně objednávající. Závazná rezervace (zaknihování) služby však bude provedena až po zaplacení služby zákazníkem (článek 3).

 

2.2.2 Osobní objednávka

Při osobní objednávce podepíše objednávající přihlášku u zprostředkovatele. Článek 2.2.1 se použije přiměřeně. Článek 3 není dotčen.

 

 1. Zaplacení služby, zaknihování služby, vznik cestovní smlouvy

3.1 Zaplacení služby

K zaknihování zákazníkem objednané služby u pořadatele dojde až po zaplacení celkové ceny uvedené v přihlášce (dále jen „celková cena“) nebo – sjednali si zákazník a zprostředkovatel zaplacení zálohy na celkovou cenu – po zaplacení zálohy na celkovou cenu (dále jen „záloha na celkovou cenu“). Vzhledem k tomu, že on-line databáze nabízených služeb (včetně cen za služby) se průběžně mění a zaknihování služby bude provedeno až po platbě služby, je v zájmu zákazníka zaplatit celkovou cenu, popř. zálohu na celkovou cenu co nejdříve.

Zaplacení celkové ceny, popř. zálohy na celkovou cenu (v těchto VOP také jen „platba služby“) je zákazník oprávněn provést následujícím způsobem:

 • v hotovosti v kanceláři zprostředkovatele; nebo
 • hotovostním vkladem na účet zprostředkovatele na jakékoliv pobočce Komerční banky, a.s. (dále jen „KB“), Raiffeisenbanky a.s. (dále jen „Raiffeisenbanka“) nebo Československé obchodní banky, a. s. (dále jen „ČSOB“), vždy ale pouze v rámci stejné banky pro urychlení transakce; nebo
 • bankovním převodem na účet KB, Raiffeisenbanky nebo ČSOB, vždy ale pouze v rámci stejné banky pro urychlení transakce.

Zákazník je oprávněn zaplatit službu také jiným způsobem; výše uvedené způsoby však zajistí nejrychlejší zaplacení služby.

Celková cena, resp. zálohy na celkovou cenu, je sjednána v měně státu, ve kterém má pořadatel sídlo (většinou EUR) (dále jen „cizí měna“). Zákazník je oprávněn celkovou cenu, resp. zálohy na celkovou cenu či zbývající části celkové ceny vedle cizí měny zaplatit také v měně CZK (koruna česká) nebo PLN (polský zlotý) (dále jen „domácí měna“). Výše celkové platby služby přepočtené interním kurzem zprostředkovatele platným v den internetové objednávky do domácí měny je uvedena v přihlášce / cestovní smlouvě.

 

3.2 Zaknihování služby, vznik cestovní smlouvy

Po provedení platby služby zákazníkem zprostředkovatel provede zaknihování služby uvedené v přihlášce u pořadatele. Po provedení zaknihování služby obdrží zákazník konfirmaci o zaknihování objednané služby. Tímto okamžikem, tj. doručením konfirmace o zaknihování objednané služby zákazníkovi, vzniká cestovní smlouva mezi zákazníkem a pořadatelem jako poskytovatelem služby a závazek pořadatele poskytnout službu uvedenou v přihlášce.

 

3.3 Neuzavření cestovní smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že on-line databáze nabízených služeb (včetně cen za služby) se průběžně mění a zprostředkovatel nemůže žádným způsoben zajistit, že služba uvedená v přihlášce bude po zaplacení služby nadále k dispozici (nebude vyprodána), popř. že bude k dispozici za cenu uvedenou v přihlášce. Zprostředkovatel proto doporučuje zákazníkovi, aby provedl platbu služby některým ze způsobů uvedených v článku 3.1; tyto způsoby zajistí nejrychlejší zaplacení služby. Zákazník dále bere dále na vědomí, že po provedení platby (při zakoupení služby) může ve výjimečných případech nastat situace, kdy pořadatel objednávanou službu nepotvrdí.

Nastane-li situace, že služba uvedená v přihlášce nebude po zaplacení služby nadále k dispozici (bude vyprodána), popř. nepotvrdí-li pořadatel objednávanou službu, cestovní smlouva nevzniká. Zprostředkovatel je v takovém případě povinen zákazníkovi v přiměřené lhůtě vrátit zaplacenou celkovou cenu. Zprostředkovatel žádným způsobem neodpovídá za škodu, popř. jinou újmu a/nebo jiné následky způsobené zákazníkovi neuzavřením smlouvy. Vrácením celkové ceny (bez úroků) jsou vzájemná a práva a povinnosti zákazníka a zprostředkovatele vyrovnána a zákazník nemá nárok na náhradu škody, popř. jiných nároků vůči zprostředkovateli vzniklých z důvodu neuzavření cestovní smlouvy.

 

3.4 Výše zálohy na celkovou cenu, úhrada zbývající části celkové ceny

Zaplacení zálohy na celkovou cenu lze sjednat pouze v případě objednání služby více než měsíc před předpokládaným čerpání služby (odletem). Výše zálohy na celkovou cenu činí 50% z celkové ceny. Dohodl-li se zprostředkovatel a zákazník, že zákazník je povinen zaplatit zálohu na celkovou cenu, je zákazník povinen zaplatit zprostředkovateli zbývající část celkové ceny do 30 dnů před předpokládaným zahájením čerpání služby (odletem).

Pokud byla sjednána a zaplacena záloha na celkovou cenu a v době mezi uzavřením cestovní smlouvy a úhradou zbývající části celkové ceny dojde ke zvýšení směnného domácí měny vůči cizí měně vyhlašovaného Českou národní bankou o více než 5 %, je zprostředkovatel oprávněn zvýšit zbývající část celkové ceny, a to v poměru odpovídajícím změně směnného kurzu. Zprostředkovatel je však výlučně dle svého uvážení oprávněn změnu ceny služby dle tohoto odstavce neprovést.

Poruší-li zákazník svou povinnost zaplatit zprostředkovateli zbývající část celkové ceny do 30 dnů před předpokládaným zahájením čerpání služby (odletem), je zprostředkovatel oprávněn na náklady zákazníka a jménem zákazníka zrušit (stornovat) zákazníkem objednanou službu, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Tyto VOP jsou zároveň příslušnou neodvolatelnou plnou mocí udělenou zákazníkem zprostředkovateli ke zrušení zákazníkem objednané služby (k odstoupení od cestovní smlouvy). Zruší-li (stornuje-li) zprostředkovatel zákazníkem objednanou službu z důvodu porušení povinnosti zákazníka zaplatit zprostředkovateli zbývající část celkové ceny dle tohoto čl. 3.4, je zákazník povinen uhradit stornopoplatek (odstupné) (čl. 5). Zprostředkovatel je oprávněna odečíst stornopoplatek od zaplacené zálohy na celkovou kupní cenu.

 

 1. Cestovní doklady, vstupní formality

4.1 Cestovní doklady

Doklady nutné pro čerpání služby a pokyny pro čerpání služby (dále jen „cestovní doklady“) včetně dokladu o pojištění pořadatele pro případ úpadku obdrží zákazník od zprostředkovatele nebo pořadatele. Za cestovní doklady se nepovažují pasové, celní, zdravotní či jiné formality nezbytné k cestě dle předpisů cílové (tranzitní) země. Cestovní doklady jsou doručeny cca týden před čerpáním služby (odletem) a např. letenky mohou být již elektronické, kde jako doklad slouží konfirmace o zaknihování objednané služby. V případě last minute s odlety do 10 dnů si cestovní doklady zákazník vyzvedne oproti konfirmaci přímo na letišti u stánku pořadatele, a to vždy nejpozději 2h před odletem. Zprostředkovatel bude zákazníka informovat o umístění stánku a konkrétním postupu bez zbytečného prodlení. Zprostředkovatel není odpovědný za poštovní ztráty letenek, cestovních dokladů a/nebo jiných dokumentů.

 

4.2 Vstupní formality

Všichni cestující (zákazníci) odpovídají v plném rozsahu za dodržení veškerých pro vykonání služby (cesty) potřebných předpisů (např. pasových, vízových a zdravotních předpisů, předpisů pro společnou přepravu zvířat) a také za úplnost cestovních dokladů. V této souvislosti jsou cestující (zákazníci) zejména povinni informovat se o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, do nichž cestují, a bez součinnosti zprostředkovatele si obstarat veškeré doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, pro pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno).

V případě nesplnění povinností uvedených v předchozím odstavci je letecká společnost oprávněna odmítnout přepravu a veškeré z toho plynoucí náklady a újmy cestujícímu vyfakturovat.

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu, újmu či jiné negativní dopady, které cestujícímu (zákazníkovi) vzniknou v případě nedodržení povinností uvedených v tomto čl. 4.2.

 

 1. Stornopoplatky a změny sjednané služby

Změny sjednané služby a výše stornopoplatků (odstupného) jakož i změny dalších podmínek cestovní smlouvy se řídí podmínkami pořadatele. Zákazník podpisem přihlášky potvrzuje a ujišťuje, že se pečlivě a v plném rozsahu seznámil s podmínkami pořadatele jakožto nedílnou součástí cestovní smlouvy, jejich obsahem, zejména s výši stornopolatků, a s podmínkami pořadatele v plném rozsahu souhlasí. Zprostředkovatel doporučuje uzavřít pojištění pro případ storna zájezdu (nenastoupení na zájezd z důvodů nemoci).

 

 1. Reklamace

Vzhledem k tomu, že zákazník je v právním vztahu výlučně s pořadatelem, s kterým zákazník uzavírá cestovní smlouvu, nese odpovědnost za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy pořadatel. Zprostředkovatel neodpovídá za kvalitu a rozsah služby poskytované pořadatelem; případné reklamace služby uplatňuje zákazník výlučně u pořadatele. Zprostředkovatel není oprávněn řešit reklamace služby ani jménem pořadatele.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen reklamovat službu ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, jejímž právem se cestovní smlouva řídí (čl. 8 těchto VOP). Řídí-li se cestovní smlouva německým právním řádem, činí lhůta pro oznámení reklamace jeden měsíc od skončení čerpání služby (skončení zájezdu). Zprostředkovatel poskytne zákazníkovi v případě žádosti součinnost s vyřízením reklamace služby u pořadatele.

Dle zákona o ochraně spotřebitele se může zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Zákazník může k podání návrhu mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetove adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  

 1. Zvláštní ustanovení

Učiněním objednávky služby uděluje zákazník zprostředkovateli souhlas ke zpracovávání veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených zprostředkovateli v souvislosti se zprostředkováním prodeje služby (dále jen „osobní údaje“). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů dle smlouvy se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník souhlasí dále s tím, aby zprostředkovatel zpracovával osobní údaje (i) za účelem zprostředkování uzavření cestovní smlouvy, (ii) za účelem jejich zpřístupnění pořadateli a (iii) za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb. Zákazník souhlasí s tím, že zprostředkovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat od okamžiku učinění objednání služby. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. Zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm vede zprostředkovatel a o dalších právech zákazníka vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

V případě, že zákazník požaduje zprostředkování služby i ve prospěch třetích osob, objednáním služby potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu dle tohoto článku.

 

 1. Bonusový program

Změna bonusového programu

Změny platné od 1. 1. 2015:

Získání bodů:

 • Nákup zájezdu a vložení recenze – získáte airbody ve výši 0,5 % z celkové ceny zájezdu
 • Airbody je možné získat pouze za objednaný a uskutečněný zájezd včetně vyplnění recenze a to do 1 měsíce po datu návratu ze zájezdu.
 • Airbody nelze získat za zájezd, který je objednán přes smluvní prodejce
 • Airbody nelze získat za nákup letenek nebo ubytování s vlastní dopravou
 • Celkový počet získaných Airbodů můžete sledovat po přihlášení do vašeho účtu.

Využití bodů:

 • Airbody je možné využít pouze na nákup zájezdu
 • Airbody není možné uplatnit na nákup letenek nebo ubytování s vlastní dopravou
 • Airbody nelze převádět na jiné osoby

Expirace bodů:

 • Platnost airbodů je omezena na 18 měsíců od data, kdy byly připsány do vašeho bonusového programu. Pokud nejsou body v tomto období využity k nákupu zájezdu, dochází k jejímu automatickému smazání.
 • Airbody získané do 31.12.2014 je možné uplatnit do 30.06.2016. Pokud nebudou airbody v tomto období využity, dojde k jejich smazání.

Závěrečná ustanovení

Cestovní smlouva se řídí právním řádem státu, ve kterém má pořadatel sídlo.

Cestovní smlouva se skládá z přihlášky a podmínek pořadatele, popř. dalších součástí uvedených v cestovní smlouvě.

Podpisem přihlášky zákazník potvrzuje, že se s návrhem cestovní smlouvy pečlivě seznámil, souhlasí s jeho obsahem, v plném rozsahu ho přijímá a dále, že tyto VOP, přihlášku a podmínky pořadatele převzal. V případě, že zákazník požaduje zprostředkování služby i ve prospěch třetích osob, podpisem přihlášky potvrzuje, že s návrhem cestovní smlouvy tyto třetí osoby vyslovily souhlas a v plném rozsahu ho přijaly.

Odchylná ujednání v přihlášce mají přednost před zněním těchto VOP.